co wykorzytywac w lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w sposobach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie zbędnych. Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych surowców. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
lean marketing”>produkty do lean”>lean marketing
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.

Leave a Reply